Duurzaamheidsverordering, toezicht en klachtenprocedure

Duurzaamheidsverordening

Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Op grond van deze Europese verordening dienen ondernemingen zoals EBI Capital duidelijk aan te geven in hoeverre zij in hun beleggingsbeleid expliciet rekening houden met duurzaamheidsthema’s. Onder duurzaamheid vallen onderwerpen als klimaatverandering, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie.

Beleggingsbeleid en duurzaamheidsrisico’s

Het beleggingsbeleid van EBI Capital is onder andere gebaseerd op de overtuiging dat wij de toekomst niet beter kunnen voorspellen dan de miljoenen beleggers die de koersen van effecten op de wereldwijde beurzen bepalen.

Verder denken wij dat koersen van aandelen en obligaties worden vastgesteld op een niveau waarbij beleggers, op basis van de huidige kennis, als collectief verwachten een passend rendement te halen. Daarmee houden ze rekening met allerlei mogelijke risico’s die de waarde (van de aandelen en/of obligaties) van bedrijven of andere uitgevende instellingen kunnen beïnvloeden. Risico’s zoals, toenemende concurrentie, globalisering, technologische ontwikkelingen, veranderende geopolitieke situaties en zeker ook risico’s op het gebied van duurzaamheid.

In ons beleggingsbeleid worden duurzaamheidsrisico’s financieel gezien hetzelfde behandeld als andere risico’s die de waarde van beleggingen kunnen beïnvloeden. We gaan er in alle gevallen vanuit dat we geen superieure kennis hebben ten opzichte van ‘de markt’.

Negatieve effecten op duurzaamheid

Risico’s op het gebied van duurzaamheid kunnen invloed hebben op de waarde van beleggingen. Andersom kunnen beleggingen (indirect) ook gevolgen hebben op het gebied van duurzaamheid.

Door bijvoorbeeld te beleggen in aandelen van een bedrijf met een relatief hoge CO2 uitstoot ten opzichte van haar concurrenten, kunnen de financieringslasten van dat bedrijf dalen, waardoor dat bedrijf haar vervuilende activiteiten goedkoper kan verrichten. Dat kan vervolgens tot meer vervuiling leiden.

EBI Capital belegt, en adviseert om te beleggen, in een aantal beleggingsfondsen die op hun beurt wereldwijd gespreid beleggen in duizenden verschillende ondernemingen. Op dit moment wordt in ons beleggingsproces niet expliciet gekeken welke gevolgen de activiteiten van die ondernemingen kunnen hebben op duurzaamheidaspecten. Met uitzondering van de productie van controversiële wapens (die in al onze beleggingen zijn uitgesloten), houden we – op dit moment – ook geen rekening met de mogelijke negatieve duurzaamheidseffecten van beleggingen in die bedrijven. Wellicht dat dat in de toekomst gaat veranderen.

Beheerst beloningsbeleid

EBI Capital heeft een beheerst beloningsbeleid. De directie, tevens de enige aandeelhouder van EBI Capital, ontvangt maandelijks een management vergoeding die wordt uitbetaald met dien verstande dat wordt voldaan aan de minimale kapitaalseisen. Duurzaamheidsaspecten wegen niet mee in het beloningsbeleid van EBI Capital.

Klachtenprocedure

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat de dienstverlening van EBI Capital niet of niet geheel in overeenstemming is met de verwachtingen. In dat geval kun je bij ons een klacht indien. Dat kan via e-mail op info@ebicapital.nl of door een brief te sturen naar:

EBI Capital Partners
Dominicanenlaan 2
2408 KH Alphen aan den Rijn

Neem in de schriftelijke klacht tenminste de volgende punten op:

omschrijving van de klacht
je naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres; en
eventuele relevante documentatie ter onderbouwing van de klacht.
Een klacht dient te worden ingediend binnen één jaar nadat het feit waaruit de klacht voortvloeit zich heeft voorgedaan of het moment dat je hiervan redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen.

Afhandeling klachten

Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, ontvangst van je klacht bevestigen. Daarna wordt de klacht inhoudelijk beoordeeld. Ook dit zullen we zo snel mogelijk proberen te doen, maar afhankelijk van onder meer de complexiteit van de klacht, kan dat enige tijd vergen. We zullen je schriftelijk op de hoogte stellen van ons antwoord op de klacht.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Voor elke klacht zoeken we de beste oplossing. Als je niet tevreden bent met ons antwoord dan kun je binnen 3 maanden na dagtekening van ons antwoord de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID, zie www.kifid.nl). Wij zijn is aangesloten bij het KiFID onder registratienummer 400.000373. KiFID is een onafhankelijke financiële geschilleninstantie die klachten van particulieren behandelt nadat de hiervoor beschreven klachtenprocedure is doorlopen.

Het correspondentie adres van het KiFID is: KiFID Postbus 93257 2509 AG Den Haag