EBI Capital: Duurzaamheidsverordering, toezicht en klachtenprocedure

Duurzaamheidsverordening

Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Op grond van deze Europese verordening dienen ondernemingen zoals EBI Capital duidelijk aan te geven in hoeverre zij in hun beleggingsbeleid expliciet rekening houden met duurzaamheidsthema’s. Onder duurzaamheid vallen onderwerpen als klimaatverandering, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie.

Beleggingsbeleid en duurzaamheidsrisico’s

Het beleggingsbeleid van EBI Capital is onder andere gebaseerd op de overtuiging dat wij de toekomst niet beter kunnen voorspellen dan de miljoenen beleggers die de koersen van effecten op de wereldwijde beurzen bepalen.

Verder denken wij dat koersen van aandelen en obligaties worden vastgesteld op een niveau waarbij beleggers, op basis van de huidige kennis, als collectief verwachten een passend rendement te halen. Daarmee houden ze rekening met allerlei mogelijke risico’s die de waarde (van de aandelen en/of obligaties) van bedrijven of andere uitgevende instellingen kunnen beïnvloeden. Risico’s zoals, toenemende concurrentie, globalisering, technologische ontwikkelingen, veranderende geopolitieke situaties en zeker ook risico’s op het gebied van duurzaamheid.

In ons beleggingsbeleid worden duurzaamheidsrisico’s financieel gezien hetzelfde behandeld als andere risico’s die de waarde van beleggingen kunnen beïnvloeden. We gaan er in alle gevallen vanuit dat we geen superieure kennis hebben ten opzichte van ‘de markt’.

Negatieve effecten op duurzaamheid

Risico’s op het gebied van duurzaamheid kunnen invloed hebben op de waarde van beleggingen. Andersom kunnen beleggingen (indirect) ook gevolgen hebben op het gebied van duurzaamheid.

Door bijvoorbeeld te beleggen in aandelen van een bedrijf met een relatief hoge CO2 uitstoot ten opzichte van haar concurrenten, kunnen de financieringslasten van dat bedrijf dalen, waardoor dat bedrijf haar vervuilende activiteiten goedkoper kan verrichten. Dat kan vervolgens tot meer vervuiling leiden.

EBI Capital belegt, en adviseert om te beleggen, in een aantal beleggingsfondsen die op hun beurt wereldwijd gespreid beleggen in duizenden verschillende ondernemingen. Op dit moment wordt in ons beleggingsproces niet expliciet gekeken welke gevolgen de activiteiten van die ondernemingen kunnen hebben op duurzaamheidaspecten. Met uitzondering van de productie van controversiële wapens (die in al onze beleggingen zijn uitgesloten), houden we – op dit moment – ook geen rekening met de mogelijke negatieve duurzaamheidseffecten van beleggingen in die bedrijven behalve in die gevallen dat de cliënt dit uitdrukkelijk wenst. In dat kader verwijzen we graag naar het volgende document: EBI Capital- Beleggingsbeleid Duurzaamheid

Beheerst beloningsbeleid

Inleiding

In februari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) van kracht geworden. In deze wet zijn regels opgenomen met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Op basis van deze wet- en regelgeving heeft EBI Capital een beleid vastgesteld met betrekking tot een beheerste beloning van haar medewerkers. Een beheerst beloningsbeleid is belangrijk bij het streven naar een bedrijfscultuur waarbij het klantbelang centraal staat.

Het beloningsbeleid van EBI Capital is goedgekeurd door de directie van EBI Capital.

Beloningsbeleid bij EBI Capital

EBI Capital hanteert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met de strategie, doelstellingen en risicobereidheid van EBI Capital. De beloningsstructuur is afgestemd op de omvang en organisatie van EBI Capital en op de aard, reikwijdte en complexiteit van haar activiteiten.

Duurzaamheid is geen onderdeel van het beloningsbeleid van EBI Capital. EBI Capital hanteert een zorgvuldig en beheerst beloningsbeleid, wat geen prikkels bevat tot het nemen van grotere risico’s dan door ons aanvaardbaar geacht. EBI Capital keert geen beloningen uit die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld het aanbieden van bepaalde financiële instrumenten, waardoor er geen stimulans ontstaat tot het aanbieden van producten met een mogelijk hoog duurzaamheidsrisico ten opzichte van andere producten. Andersom bestaat er geen koppeling tussen de beloning en een duurzaamheidsdoelstelling.

De beloning van medewerkers bestaat uit een vaste beloning. Bij het bepalen van de hoogte wordt rekening gehouden met het voldoen aan de minimale kapitaalseisen. 

Vaste beloning: De vaste beloning van de medewerker weerspiegelt de relevante werkervaring en organisatorische verantwoordelijkheid van de medewerker.

Conform artikel 1:120 van de Wet op het financieel toezicht kan EBI Capital verklaren dat:
– Geen medewerker van EBI Capital een totale jaarlijkse beloning van 1 miljoen euro of meer ontvangen; en
– Het aan medewerkers van EBI Capital uitgekeerde bedrag aan variabele beloningen in 2022 € 0,- bedroeg.

EBI Capital maakt gebruik van verbonden agenten. De beloning voor verbonden agenten bestaat uit de fee die de klanten van de verbonden agenten betalen.

Klachtenprocedure

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat de dienstverlening van EBI Capital niet of niet geheel in overeenstemming is met de verwachtingen. In dat geval kun je bij ons een klacht indien. Dat kan via e-mail op info@ebicapital.nl of door een brief te sturen naar:

EBI Capital Partners
Dominicanenlaan 2
2408 KH Alphen aan den Rijn

Neem in de schriftelijke klacht tenminste de volgende punten op:

omschrijving van de klacht
je naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres; en
eventuele relevante documentatie ter onderbouwing van de klacht.
Een klacht dient te worden ingediend binnen één jaar nadat het feit waaruit de klacht voortvloeit zich heeft voorgedaan of het moment dat je hiervan redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen.

Afhandeling klachten

Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, ontvangst van je klacht bevestigen. Daarna wordt de klacht inhoudelijk beoordeeld. Ook dit zullen we zo snel mogelijk proberen te doen, maar afhankelijk van onder meer de complexiteit van de klacht, kan dat enige tijd vergen. We zullen je schriftelijk op de hoogte stellen van ons antwoord op de klacht.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Voor elke klacht zoeken we de beste oplossing. Als je niet tevreden bent met ons antwoord dan kun je binnen 3 maanden na dagtekening van ons antwoord de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID, zie www.kifid.nl). Wij zijn is aangesloten bij het KiFID onder registratienummer 400.000373. KiFID is een onafhankelijke financiële geschilleninstantie die klachten van particulieren behandelt nadat de hiervoor beschreven klachtenprocedure is doorlopen.

Het correspondentie adres van het KiFID is: KiFID Postbus 93257 2509 AG Den Haag