Beleggen in onroerend goed

Sectie 5 Forum fonds

Onroerend goed

De verschillen tussen vastgoedbeleggingen

Je kunt op verschillende manieren beleggen in vastgoed: door zelf vastgoed aan te kopen, door te beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen en door gezamenlijk vastgoed aan te kopen met ‘besloten’ vastgoedfondsen. Iedere variant heeft zijn eigen voor- en nadelen.

Zelf vastgoed aankopen

Zelfstandig beleggen in vastgoed door zelf objecten aan te kopen, is niet voor iedereen de meest toegankelijke optie. Een dergelijke investering vergt veel vermogen en leidt tot minder spreiding in jouw beleggingsportefeuille. Om een goede afweging te kunnen maken, moet je als belegger ook over de nodige vastgoedkennis beschikken. Tot slot ben je bij deze vorm van beleggen zelf verantwoordelijk voor het beheer, alhoewel je dit natuurlijk altijd kunt uitbesteden aan specialisten.

Beursgenoteerde vastgoedfondsen

Beleggen in vastgoed via beursgenoteerde vastgoedfondsen biedt een aantal voordelen. De omvang van de vastgoedportefeuille is doorgaans groot, waardoor je veel spreiding kunt realiseren. Daarbij is de inleg vaak laag en zijn de beleggingen ook makkelijk te verhandelen. Dit maakt beursgenoteerde vastgoedfondsen toegankelijker dan zelfstandige vastgoedbeleggingen.

Er zijn echter ook belangrijke nadelen. De waarde van je belegging fluctueert immers met de grilligheid van de beurs, wat de stabiliteit van de beleggingsportefeuille niet ten goede komt. Bovendien zijn beursgenoteerde vastgoedfondsen doorgaans afstandelijk en onpersoonlijk, waardoor je minder gevoel hebt bij je investering.

Besloten vastgoedfondsen

Besloten vastgoedfondsen combineren de toegankelijkheid van beursgenoteerde fondsen met de persoonlijke aspecten van een individuele vastgoedbelegging. Wanneer je belegt in een besloten vastgoedfonds, dan participeer je samen met andere beleggers in een fonds met een professionele en gespecialiseerde organisatie. Deze neemt de aankoop en verkoop voor haar rekening, evenals het technisch en commercieel beheer van de beleggingsobjecten.

De inleg in een besloten vastgoedfonds is lager dan wanneer je zelf beleggingsvastgoed zou aankopen. Hierdoor ben je in staat om je financiële beleggingsruimte optimaal te benutten en een bredere spreiding in je beleggingsportefeuille te realiseren. Participaties in besloten vastgoedfondsen zijn in beginsel overdraagbaar.

EBI Capital ontzorgt. Ook voor onroerend goed.

Vastgoedprojecten worden altijd vooraf getoetst middels een uitgebreide due diligence van EBI Capital. Vastgoed spreiden wij altijd zowel geografisch als per segment, waarbij we werken met verschillende, lokale partners. Vervolgens ontzorgt EBI Capital je zowel vooraf als gedurende de looptijd van het project. Daarbij nemen wij ook de bijbehorende administratieve last en informatiebenodigdheden voor je uit handen. EBI Capital heeft direct contact met de betrokken partijen en houd je op basis van periodieke rapportages van de asset managers op de hoogte van de voortgang van het desbetreffende project.

Introductie Sectie5 Forum Fonds

S5 Forum Fonds is een groeifonds dat beoogt in de periode tot 2026 te groeien naar een belegd vermogen van thans circa € 80 miljoen naar € 250 miljoen. Het fonds zal voor rekening en risico van de participanten supermarktvastgoed en (dag)winkels verwerven, exploiteren en – op een onbepaald moment – verkopen.

Sinds de oprichting van het fonds in 2019 zijn er vier emissies succesvol voltekend. De huidige portefeuille bestaat uit elf objecten gelegen in Leeuwarden, IJsselstein, Valkenswaard, Vaals, Mierlo, Hoogeveen, Ede, Velp, Hardenberg, Zutphen en Etten-Leur. S5 Forum Fonds is het 19e supermarktgerelateerde vastgoedfonds (en het eerste supermarktgerelateerde groeifonds) dat Sectie5 introduceert.

Met de tweede tranche van de Vierde Emissie worden een Coop-supermarkt in Geldermalsen en wijkwinkelcentrum Diamantplein in Leiden verworven.

Beleggingsbeleid en beleggingscommissie

Voor de selectie van nieuwe objecten worden de criteria die zijn vastgelegd in het beleggingsbeleid van het fonds in acht genomen. Daarnaast worden voorgenomen nieuwe aan- en verkopen getoetst door een externe beleggingscommissie. Zij hanteert daarbij het beleggingsbeleid als uitgangspunt en beoordeelt of objecten een positieve bijdrage leveren aan de samenstelling van de vastgoedportefeuille, onder meer door het beoordelen van de bijdrage aan het rendement van het fonds, de geografische spreiding van het vastgoed en de spreiding in huurders. Zie voor het beleggingsbeleid Sectie 4 van het prospectus.

 • Kenmerken tweede tranche Vierde Emissie S5 Forum Fonds
 • Juridische structuur: Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
 • Deelname: vanaf € 11.441* (exclusief emissievergoeding)
 • Verwachte emissiedatum: 30 april 2022
 • Minimaal voor € 11.406.677 aan participaties beschikbaar van naar verwachting elk € 11.441 (naar verwachting 997 participaties)

De weergegeven scenario’s zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Jouw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang je de belegging/het product aanhoudt. De toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen die afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van elke belegger en kunnen in de toekomst veranderen. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Verwacht gemiddeld exploitatierendement (voor afschrijvingen):

 • 6,6%** per jaar voor deelnemers aan de tweede tranche van de Vierde Emissie
 • 7,0% per jaar op fondsniveau
 • Verwacht gemiddeld direct rendement (ná de jaarlijkse aflossing van de hypotheek):
 • 5,0%** per jaar voor deelnemers aan de tweede tranche van de Vierde Emissie
 • 5,3% per jaar op fondsniveau
 • Rendementsuitkering per kwartaal
 • Totale Financieringsbehoefte voor de tweede tranche: € 23.406.677
 • Beleggerskapitaal voor de tweede tranche: € 11.406.677 (minimaal)
 • Hypothecaire financiering voor de tweede tranche: € 12.000.000

Risicofactoren

Aan het beleggen in S5 Forum Fonds zijn risico’s verbonden, zoals het risico op negatieve ontwikkelingen in de waarde van supermarktvastgoed en (dag)winkels, risico van stijgende rente op hypothecaire financieringen, risico van stijgende online supermarktbestedingen, risico van hogere onderhoudskosten, risico op wijzigingen in belastingen, risico van een tekort aan liquiditeiten, risico dat objecten niet kunnen worden geherfinancierd, risico op schending van financieringsconvenanten met de hypothecaire financier, beperkte verhandelbaarheid van de participaties en de onbepaalde looptijd van het fonds. De risico’s die zijn verbonden aan het beleggen in S5 Forum Fonds zijn beschreven in Sectie 2 van het prospectus.

De Emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. Het effect van de emissievergoeding op het geprognosticeerde direct rendement op jaarbasis is (maximaal) 0,3%. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen.

Veel gestelde vragen

Waarom een nieuwe beleggingscategorie?

De huidige marktomgeving is negatief voor obligaties. Bij een gelijkblijvend of structureel hoge(re) inflatie is het noodzakelijk om te investeren in een beleggingscategorie waarbij het verwachte rendement in de pas blijft bij de inflatie.

Hoe zit het met de emissievergoeding?

EBI’s cliënten ontvangen een korting van (indicatief) 2% op de emissievergoeding van 3%.

Wat zijn de risico's

Aan het beleggen in S5 Forum Fonds zijn risico’s verbonden, zoals het risico op negatieve ontwikkelingen in de waarde van supermarktvastgoed en (dag)winkels, risico van stijgende rente op hypothecaire financieringen, risico van stijgende online supermarktbestedingen, risico van hogere onderhoudskosten, risico op wijzigingen in belastingen, risico van een tekort aan liquiditeiten, risico dat objecten niet kunnen worden geherfinancierd, risico op schending van financieringsconvenanten met de hypothecaire financier, beperkte verhandelbaarheid van de participaties en de onbepaalde looptijd van het fonds. De risico’s die zijn verbonden aan het beleggen in S5 Forum Fonds zijn beschreven in Sectie 2 van het prospectus.

Hoe schrijf ik me in?

Vul het inschrijfformulier in en stuur dit naar info@ebicapital.nl

Stuur per post het originele inschrijfformulier naar:

Sectie5 Beheer BV
Antwoordnummer 46029
1060 VB Amsterdam

Hoe volg ik het rendement en resultaat van mijn investering?

Het S5 Forum fonds wordt opgenomen in het portefeuille overzicht en is via de EBI-portaal te volgen.