Waarom EBI Capital niet belegt in ‘alternatieve’ beleggingen!

aug 31, 2018

Samenvatting

  • Beleggen in alternatieve beleggingingen, zoals grondstoffen en hedgefondsen wordt steeds populairder;
  • Vaak vallen de lange termijn rendement tegen;
  • De hoge risico’s en onzekere rendementen zijn redenen genoeg om deze beleggingen te mijden. 

Waarom EBI Capital niet belegt in ‘alternatieve’ beleggingen!

Spreiding wordt bij beleggen de enige ‘free lunch’ genoemd, aldus de algemene mening. Dit idee is gebaseerd op onderzoek dat aantoont dat spreiding door een combinatie van vermogen, zoals aandelen en obligaties, de volatiliteit zou kunnen verminderen zonder het verwachte rendement te verminderen, of het verwachte rendement zou kunnen verhogen zonder de volatiliteit te verhogen, in vergelijking met alleen dat individuele vermogen. Veel beleggers hebben daar kennis van genomen en tegenwoordig zijn breed gespreide portefeuilles van wereldwijde aandelen en obligaties gemakkelijk verkrijgbaar voor beleggers tegen relatief lage kosten.

Een wereldwijde aandelenportefeuille kan duizenden verschillende aandelen bevatten uit meer dan 40 landen over de hele wereld. Daarnaast kan een wereldwijde obligatieportefeuille worden gespreid over obligaties die zijn uitgegeven door veel verschillende overheden en bedrijven en in veel verschillende valuta.

Talloze vermogensbeheerder en grootbanken zijn echter op zoek naar aanvullende manieren om de potentiële volatiliteit te verminderen of het rendement te optimaliseren. We zien dan ook dat geprobeerd wordt dit doel te realiseren door ‘andere’ beleggingen op te nemen dan dan aandelen en obligaties. Dit soort beleggingen worden ‘alternatieven’ genoemd.

Onder alternatieve beleggingen vallen o.a. verschillende typen hedgefondsstrategieën, private equity, commodities (=grondstoffen), enz. Deze beleggingen worden vaak op de markt gebracht met de belofte dat ze een groter rendementspotentieel hebben dan traditionele aandelen of obligaties of lage correlaties hebben met andere aandelencategorieën (wat betekent dat ze zich niet op dezelfde manier tegelijkertijd ontwikkelen en hiermee het portefeuille risico reduceren).

In de afgelopen jaren zijn “liquide alternatieven” aanzienlijk in populariteit toegenomen. Deze subcategorie van alternatieven bestaat uit beleggingsfondsen die kunnen beginnen met dezelfde bouwstenen als de wereldwijde aandelen- en obligatiemarkt, maar vervolgens via selectie, weging en zelfs kortlopende effecten  proberen om een positief rendement te genereren, dat verschilt van de aandelen-en obligatiemarkten. Figuur 1 toont hoe de groei van verschillende populaire categorieën van liquide alternatieve beleggingsfondsen in de VS in de afgelopen paar jaar gigantisch is toegenomen.

De groei in deze categorie van beleggingsfondsen is behoorlijk opmerkelijk, gezien hun magere historische prestaties in het voorgaande decennium. Figuur 2 illustreert dat het berekende rendement op jaarbasis voor dergelijke strategieën in het afgelopen decennium doorgaans teleurstellend was in vergelijking met een minder gecompliceerde aanpak, zoals een eenvoudige aandelen- of obligatie-index. Het rendement van deze categorie bleef zelfs achter bij de prestaties van de meest conservatieve beleggingen. Een gemiddeld, op jaarbasis berekend, rendement voor deze producten gedurende de gemeten periode was bijvoorbeeld minder dan het rendement van Amerikaanse Treasury Bills, maar toch significant volatieler.

Terwijl verwachte rendementen van dergelijke strategieën onbekend zijn, kunnen de kosten en omzet die ermee gepaard gaan, gemakkelijk worden waargenomen. De gemiddelde kostenratio, of doorlopende kosten, van dergelijke producten zijn vaak aanzienlijk hoger dan bij een aandelen- of obligatieaanpak. Alleen al deze hoge kosten maken het voor dergelijke strategieën aanzienlijk moeilijker maken om de resultaten te leveren die beleggers verwachten.Combineer dit met de hoge omzet die veel van deze strategieën mogelijk genereren en dan is het eenvoudig om mogelijke redenen voor hun magere prestaties te begrijpen, in vergelijking met de meer traditionele aandelen- en obligatie-indexen.

Beleggen in grondstoffen?

De beleggingscommissie van EBI Capital wordt regelmatig benaderd door salespeople van aanbieders van alternatieve beleggingen. We doen altijd een korte check naar de belangrijkste kenmerken van dergelijke alternatieve beleggingen en constateren maar al te vaak dat dergelijke producten niet passen in de beleggingsportefeuilles van onze cliënten. Neem nu bijvoorbeeld de beleggingscategorie grondstoffen. Hieronder hebben we een overzicht van de slechtst presterende beleggingscategorieën weergegeven van de afgelopen vijf jaar. Zo heeft de beleggingscategorie grondstoffen – energie de afgelopen vijf jaar een gemiddeld negatief rendement gerealiseerd van -9,91%. Dat betekent dat een investering van € 10.000,- nu nog maar € 5.934,- waard is.

Zelfs met behulp van goedkope passieve beleggingsinstrumenten, zoals een ETF, spreken de rendements-risico karakteristieken van dergelijke beleggingen ons niet erg aan. Neen nu bijvoorbeeld het iShares Diversified Commodity Swap ETF. De grafiek die de vermogensontwikkeling van een investering van € 10.000,- laat zien over een periode van ongeveer tien jaar spreekt boekdelen.

Beleggen in hedgefondsen?

Hoe zit het dan met hedgefondsen? De belofte van hegdefondsen is dat ze in staat zouden zijn om in verschillende soorten markten een positief rendement te realiseren. Om een idee te kunnen vormen over de prestaties van deze beleggingscategorie hebben we als voorbeeld een ETF genomen die belegt in de HFRX Global Fund Index. Ook deze grafiek spreekt boekdelen maar laat nog iets anders zien, namelijk dat bij beleggingen in dit soort beleggingen er een enorm verschil bestaat tussen de prestaties van de index en die van de ETF.

CONCLUSIE

Deze gegevens op zich rechtvaardigen voldoende dat er weinig argumenten zijn om dergelijke beleggingen op te nemen in onze beleggingsportefeuilles.

Bij veel vermogensbeheerders en grootbanken zien we echter dat veel portefeuilles dergelijke beleggingen zijn opgenomen. We adviseren beleggers om de volgende drie eenvoudige vragen te stellen:

1. Wat is de meerwaarde van de alternatieve beleggingen in mijn beleggingsportefeuille?

2. Als het niet in mijn portefeuille zit, mag ik dan redelijkerwijs verwachten dat het verwachte rendement zal toenemen of de verwachte volatiliteit zal verminderen?

3. Is er een efficiënte en kosteneffectieve manier om blootstelling te krijgen voor deze alternatieve aandelencategorie of strategie?

Als beleggers twijfelen over een van deze drie vragen, is het verstandig voor hen om voorzichtig te blijven.

Disclaimer

DEFINITIES ALTERNATIEVE STRATEGIE

Absoluut rendement: Fondsen die zich onder alle marktomstandigheden richten op een positief rendement. De fondsen zijn niet gebenchmarkt tegen een traditionele marktindex die alleen voor de lange termijn geldt, maar hebben eerder als doel om een cash-of risicovrije benchmark te overtreffen.
Marktneutraal eigen vermogen: Fondsen die portefeuillestrategieën inzetten die consequente rendementen genereren in opwaartse en neerwaartse markten door posities te selecteren met een totale netto marktblootstelling van nul.
Long/Short Equity: Fondsen die portefeuillestrategieën inzetten die Long posities in aandelen combineren met Short posities in aandelen, aandelenopties of aandelenindexopties. Het fonds kan ofwel netto Long of netto Short posities innemen, afhankelijk van de opinie van de portefeuillebeheerder over de markt.
Beheerde futures: Fondsen die hoofdzakelijk beleggen in een mandje met futurecontracten met als doel een lagere volatiliteit en positieve rendementen in enige marktomgeving. Beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op eigen handelsstrategieën die het vermogen omvatten om long en/of short te gaan.
Beschrijvingen van categorieën zijn gebaseerd op Lipper Class Codes die worden geleverd in de CRSP-database betreffende Amerikaanse beleggingsfondsen met overleving zonder bias.

RISICO’S
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van het beleggingsrendement en het ingelegde kapitaal kunnen zowel dalen als stijgen.  Bij verkoop van uw beleggingen kan de waarde meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke prijs. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan niet worden gegarandeerd dat de strategieën succesvol zullen zijn.

De resultaten kunnen variëren voor verschillende tijdsperioden en als het universum van de liquide alternatieve fonds in de Verenigde Staten, berekend door Dimensional met behulp van CRSP-gegevens, verschilde. Dit is alleen bedoeld ter informatie en is niet indicatief voor enige investering. Indices kunnen niet rechtstreeks worden geïnvesteerd en weerspiegelen niet de daadwerkelijke vergoedingen en kosten die gepaard zijn met daadwerkelijke investeringen. Het rendement van het fonds dat is opgenomen in het gemiddelde liquide alternatieve fonds, is exclusief kosten. Een jaarverslag en prospectus van een fonds kunnen aanvullende informatie bevatten over de omzet van een specifieke portefeuille en de bijbehorende kosten. Een steekproef van liquide alternatieve fondsen omvat in de Verenigde Staten gevestigd absoluut rendement, lang-/kortlopend vermogen, beheerde futures en onderlinge fondsen met marktneutraal eigen vermogen van de CRSP-database betreffende onderlinge fondsen nadat deze $ 50 miljoen hebben bereikt in beheerd vermogen en een historie hebben van ten minste 36 maanden rendement. Dimensional berekende rendement op jaarbasis, standaarddeviatie op jaarbasis, kostenopslagpercentage en jaarlijkse omzet als een activagewogen gemiddelde van de steekproef van liquide alternatieve fondsen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Bron van een-maand Amerikaanse schatkistbiljetten: © 2018 Morningstar. Voormalige bron van een maand Amerikaanse schatkistbiljetten: Aandelen, obligaties, biljetten en inflatie, Chicago: Ibbotson And Sinquefield, 1986. Barclays indices © Barclays 2018. Russell data © Russell Investment Group 1995–2018, alle rechten voorbehouden. Standaarddeviatie is een meting van de variatie of spreiding van een set gegevenspunten. Standaarddeviaties worden vaak gebruikt voor het kwantificeren van de historische rendementsvolatiliteit van een effect of een portefeuille. Een volatiel aandeel heeft bijvoorbeeld de neiging om een hoge standaarddeviatie te hebben, terwijl een stabiel aandeel gewoonlijk een lagere standaardafwijking heeft. Omzet meet het gedeelte van effecten in een portefeuille die in een periode worden gekocht en verkocht.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!