Duurzaamheidsvoorkeuren

Duurzaamheidsvoorkeuren

Als je bij ons vermogensbeheer of beleggingsadvies wilt afnemen, dan stellen we een risicoprofiel op. Om dat te kunnen doen, hebben we bepaalde informatie van je nodig over onder meer jouw risicobereidheid en beleggingshorizon. Op basis van het risicoprofiel en ons beleggingsbeleid, stellen wij vervolgens de optimale beleggingsmix samen voor jouw situatie. Daarmee bereik je een balans tussen het verwachte risico en het verwachte rendement.

Na het opstellen van het risicoprofiel willen we ook weten of je duurzaamheidsvoorkeuren hebt en zo ja, welke dat zijn. Om achter jouw duurzaamheidsvoorkeuren te komen gaan wij je een aantal extra vragen stellen. Bij het invullen van de beleggingsportefeuille willen we vervolgens zoveel mogelijk rekening houden met jouw specifieke voorkeuren met betrekking tot duurzaamheid. Waarom we je dit vragen, dat kun je hier teruglezen.

Jouw duurzaamheidsvoorkeuren mogen echter niet je optimale beleggingsmix negatief beïnvloeden, het opstelde risicoprofiel is namelijk leidend bij het invullen van jouw beleggingsportefeuille.

Voordat je onze vragen over jouw duurzaamheidsvoorkeuren beantwoordt geven we je eerst informatie over de begrippen die gebruikt worden als het gaat om duurzaamheid. Het is van belang dat je deze informatie goed leest voordat je jouw duurzaamheidsvoorkeuren bij ons aangeeft.

EBI’s visie m.b.t. duurzaamheid

De kern van de beleggingsfilosofie van EBI Capital is gebaseerd op de overtuiging dat in liquide kapitaalmarkten alle openbaar beschikbare informatie in de meest recente koers verwerkt is. Onder alle openbaar beschikbare informatie vallen ook duurzaamheidsrisico’s. Voor deze theorie heeft Fama de Nobelprijs ontvangen.

Er is geen robuust bewijs dat ESG-risicomodellen beter presteren dan de markt bij het evalueren van duurzaamheidsrisico’s, en de ESG-risicowaarderingen van verschillende aanbieders kunnen sterk uiteenlopen. Daarom denken wij niet dat het gebruik van een eigen methodologie van een externe leverancier waarde zal toevoegen ten opzichte van een aanpak die gebruik maakt van de informatie over duurzaamheidsrisico’s die al in de huidige marktprijzen is verwerkt.

Onze strategieën zijn gericht op het benutten van de informatie in marktprijzen over risico en rendement, en trachten tevens bedrijfsspecifieke materiële risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s, te beperken door een hoge mate van diversificatie.

Daarnaast integreren onze strategieën de ESG-waarden van beleggers door bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij controversiële wapens, zie onze verklaring over beleggen in controversiële wapens in de fondsen die wij voor je hebben geselecteerd.

Bij het selecteren van de fondsenhuizen prefereren wij partijen die actief aandeelhouderswaarde beschermen en verbeteren door middel van engagement, proxy voting en pleitbezorging.

ESG

Vaak als wordt gesproken over duurzaamheid, dan wordt de afkorting ESG gebruikt. Dit staat voor Environmental, Social en Governance.

  1. Environmental (E) staat voor milieu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klimaatverandering, CO2-uitstoot, afvalverwerking en watergebruik.
  2. Social (S) staat voor maatschappij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkomstandigheden, mensenrechten en toegang tot zorg.
  3. Governance (G) staat voor ondernemingsbestuur. Dit gaat over zaken als diversiteit in het bestuur, beloningsbeleid, naleving wet- en regelgeving en aandeelhoudersbescherming.

Duurzaamheidsvoorkeuren

De duurzaamheidsvoorkeuren worden ingevuld aan de hand van jouw voorkeuren voor drie type beleggingen:

  1. Ecologische duurzame belegging – dit zijn beleggingen in bedrijven die helpen bij het tegengaan van klimaatverandering en voldoen aan door de wetgever vastgestelde strenge criteria;
  2. Duurzame belegging – dit zijn beleggingen in bedrijven die helpen bij het bereiken van een milieudoelstelling of een sociale doelstelling waarbij het bedrijf praktijken van goed ondernemingsbestuur (zoals integer gedrag, hoog niveau van transparantie en verantwoording) volgt;
  3. Belegging die negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren meeweegt.

Het onderscheid tussen die drie type beleggingen, leggen we hieronder verder aan je toe. Het onderscheid geldt overigens zowel voor directe beleggingen in bedrijven als indirecte beleggingen (via beleggingsfondsen).

Ecologisch duurzame belegging

Dit zijn beleggingen in bedrijven die helpen bij het tegengaan van klimaatverandering of het beperken van de gevolgen ervan. Of een bedrijf ecologisch duurzame activiteiten heeft, wordt bepaald door de EUTaxonomiewetgeving. Dit is een Europees regelgevend classificatiesysteem dat vaststelt of een belegging wel of niet bijdraagt aan een beter milieu. De EUTaxonomie heeft verschillende strenge criteria vastgesteld waar een onderdeel of productielijn van een bedrijf aan moet voldoen om als ‘ecologisch duurzaam’ te mogen worden aangemerkt. Op het moment dat een bedrijf aan de eisen van de EU-Taxonomie kan voldoen mag een belegging in dat bedrijf meetellen als een ecologische duurzame belegging.

Een voorbeeld: Een windmolenpark bouwen in een beschermd natuurgebied draagt bij aan het oplossen van het klimaatprobleem. Maar het veroorzaakt ook schade aan de natuur en zal dus niet alle eisen van de EU Taxonomie voldoen. Dit windmolenpark zal om die reden niet classificeren als ‘ecologisch duurzaam’.
Een ander voorbeeld: Een kledingmerk, bijvoorbeeld Adidas, maakt in één van haar productielijnen uitsluitend gebruik van gerecycled plastic. We nemen aan dat deze productielijn (economische activiteit) volledig voldoet aan alle strenge  Taxonomievereisten. Naast deze productielijn kent Adidas nog andere bedrijfsonderdelen die niet aan de Taxonomiecriteria voldoen. Een belegging in een aandeel Adidas zal daardoor gedeeltelijk worden beschouwd als ‘ecologisch duurzaam’.

Duurzame belegging

Het begrip duurzame belegging wordt beschreven in de SFDR-regelgeving (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Dit is Europese regelgeving die voorschrijft hoe financiële instellingen beleggers moeten informeren over
duurzaamheid. Een belegging kan slechts duurzaam worden genoemd, als het een concrete doelstelling nastreeft op het gebied van milieu (E) of maatschappij (S) en ook wordt voldaan aan goed ondernemingsbestuur ook wel good governance (G).
Ook hier geldt dat met het bijdragen aan bijvoorbeeld een milieudoelstelling geen schade mag worden aangericht aan andere E en S doelstellingen.

Een voorbeeld. Als het windmolenpark wordt gebouwd door arbeiders die onder slechte arbeidsomstandigheden moeten werken en leven dan zal de belegging niet als duurzaam kunnen meetellen.

Belegging die negatieve gevolgen op duurzaamheidsfactoren meeweegt

Dit zijn beleggingen waarbij rekening wordt gehouden met de belangrijkste nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren hebben betrekking op een breed scala aan ecologische-, sociale- en werkgelegenheidszaken. Denk bijvoorbeeld aan de eerbiediging van mensenrechten of het behoud van de biodiversiteit. Deze belangrijkste nadelige effecten worden ook wel de Principal Adverse Impacts (of afgekort: PAI’s) genoemd. Elk bedrijf heeft een impact op het milieu (E) en de maatschappij (S). Deze impact kan positief of negatief zijn.

Een voorbeeld: Een olieconcern dat opnieuw investeert in fossiele brandstof. Het nadelige gevolg of ook wel negatieve effect van een belegging in dit bedrijf is een verhoogde CO2- uitstoot. Zou het olieconcern investeren in een windmolenpark in plaats van fossiele brandstof dan zou de negatieve impact van de belegging op het milieu lager uitpakken. Het meewegen van dergelijke negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren gebeurt veelal kwalitatief, bijvoorbeeld door uitsluiting of door engagement. Uitsluiting betekent dat (groepen) bedrijven worden uitgesloten van belegging op basis van duurzaamheidskarakteristieken, bijvoorbeeld beleggingen in tabak, wapens of bont.

Engagement wordt gezien als een langdurige actieve dialoog tussen beleggers en het bedrijf waarin wordt belegd. Deze actieve dialoog biedt beleggers de mogelijkheid om de mogelijke duurzaamheidsrisico’s en -kansen te bespreken met deze bedrijven. Dit kan plaatsvinden in samenwerkingsverband, om zo meer impact te maken. Voorbeelden hiervan zijn: Eumedion en Climate Action 100+. Het is ook mogelijk om de PAI op een kwantitatieve manier mee te nemen. In dat geval wordt gebruik gemaakt van zogenaamde PAI-indicatoren. Een PAI-indicator berekent de impact van een belegging op de milieu-, sociale en governance (ESG)- factoren. Denk aan CO2-uitstoot, blootstelling aan fossiele brandstoffen, water en afval (E), zorgvuldigheid op gebied van mensenrechten of genderdiversiteit (S), blootstelling aan corruptie, omkoping of andere schandalen (G).

Beantwoording vragen duurzaamheidsvoorkeuren

Na deze uitleg over duurzaamheidsvoorkeuren dien je voor jezelf na te gaan of je een voorkeur heeft in het beleggen in een of meerdere van deze type beleggingen. Mocht je een voorkeur hebben, dan dien je eveneens na te denken over het gedeelte van jouw portefeuille dat je op die manier wilt beleggen.

 

Vul hier jouw duurzaamheidsvoorkeuren in

Step 1 of 2

Vervolgstappen

Nadat we uw duurzaamheidsvoorkeuren in kaart hebben gebracht, bekijken we welk vermogensbeheerproduct het beste bij je past.

Geen geschikt productaanbod?

Bij het selecteren van de beleggingen proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met de door jouw aangegeven duurzaamheidsvoorkeuren. Toch is het mogelijk dat we niet aan al jouw voorkeuren kunnen voldoen. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn. Zo werken we vanuit een kostenoogpunt met een aantal standaardproposities. Daar kunnen we nog niet met alle mogelijke (combinaties van) duurzaamheidsvoorkeuren rekening houden.

Verder is op dit moment nog niet van alle beleggingen duidelijk of en hoe ze invulling geven aan duurzaamheidskenmerken. Als gevolg van dit gebrek aan beschikbare data is het voor ons (nog) niet mogelijk om volledig invulling te geven aan bepaalde duurzaamheidsvoorkeuren. We verwachten dat in de komende jaren steeds meer informatie over duurzaamheid beschikbaar komt.

Een voorbeeld: Zoals hiervoor beschreven, moet een ecologisch duurzame belegging volgens de EUTaxonomie aan een aantal verplichte criteria voldoen. Om vast te kunnen stellen of een bedrijf hieraan voldoet, moet het bedrijf daarover informatie verstrekken. Deze informatie wordt op dit moment nog maar zeer beperkt vastgesteld en gedeeld door bedrijven. Hierdoor kunnen wij (en ook andere vermogensbeheerders) nu nog niet altijd kunnen vaststellen of een belegging daadwerkelijk ecologisch duurzaam is. Als we niet direct een geschikt product voor je kunnen selecteren, dan gaan we daarover graag met je in gesprek. We laten je graag zien wat we jou wél kunnen aanbieden, zo goed mogelijk aansluitend bij jouw duurzaamheidsvoorkeuren. Je zou dan jouw duurzaamheidsvoorkeuren kunnen aanpassen. Een conclusie kan ook zijn dat we nog geen geschikte oplossing voor je hebben en we je op dit moment niet van dienst kunnen zijn.

Geen duurzaamheidsvoorkeuren?

Heb je geen specifieke wensen of behoeften op het gebied van duurzaamheid? Of weet je het op dit moment nog niet? Geen probleem. Dan richten we jouw portefeuille in op basis van jouw risicoprofiel. Wel zullen we aan je toelichten of en in welke mate we rekening houden met ESG-kenmerken bij het samenstellen van jouw portefeuilleportefeuille.