EBI Capital: De expert in Evidence Based Indexbeleggen

  

 

Inventarisatie van jouw duurzaamheidsvoorkeuren

Duurzaamheidsvoorkeuren

Als je bij ons vermogensbeheer of beleggingsadvies wilt afnemen, dan stellen we een risicoprofiel op. Om dat te kunnen doen, hebben we bepaalde informatie van je nodig over onder meer jouw risicobereidheid en beleggingshorizon. Op basis van het risicoprofiel en ons beleggingsbeleid stellen wij vervolgens de optimale beleggingsmix samen voor jouw situatie. Daarmee bereik je een balans tussen het verwachte risico en het verwachte rendement.

Na het opstellen van het risicoprofiel willen we ook weten of je duurzaamheidsvoorkeuren hebt en, zo ja, welke dat zijn. Om jouw duurzaamheidsvoorkeuren in kaart te brengen gaan wij je een aantal extra vragen stellen. Bij het invullen van de beleggingsportefeuille willen we vervolgens zoveel mogelijk rekening houden met jouw specifieke voorkeuren met betrekking tot duurzaamheid. Waarom we je dit vragen kun je hier teruglezen. Jouw duurzaamheidsvoorkeuren mogen echter niet je optimale beleggingsmix negatief beïnvloeden, want het opstelde risicoprofiel is leidend bij het invullen van jouw beleggingsportefeuille.

Voordat je onze vragen over jouw duurzaamheidsvoorkeuren beantwoordt geven we je eerst nadere informatie over de begrippen die gebruikt worden met betrekking tot duurzaamheid. Het is van belang dat je deze informatie goed leest voordat je jouw duurzaamheidsvoorkeuren aan ons doorgeeft.

EBI’s visie met betrekking tot duurzaamheid

De kern van de beleggingsfilosofie van EBI Capital is de overtuiging dat in liquide kapitaalmarkten alle openbaar beschikbare informatie, waaronder die met betrekking tot duurzaamheidsrisico’s, in de meest recente koersen van effecten verwerkt is. Voor deze theorie heeft Eugene Fama de Nobelprijs ontvangen.

Er is geen robuust bewijs dat ESG-risicomodellen beter presteren dan de markt bij het evalueren van duurzaamheidsrisico’s. Daarnaast kunnen de ESG-risicowaarderingen van verschillende aanbieders sterk uiteenlopen. Daarom denken wij niet dat het gebruik van een eigen methodologie of die van van een externe leverancier waarde zal toevoegen.

  1. Onze strategieën zijn gericht op het benutten van de informatie in marktprijzen over risico en rendement. Bedrijfsspecifieke risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s, beperken we zoveel mogelijk door een hoge mate van diversificatie in onze beleggingsportefeuilles. Daarnaast integreren onze strategieën de ESG-waarden van beleggers door bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij controversiële wapens. Voor nadere informatie over ditr onderwerp verwijzen wij je naar onze verklaring daarover. Bij het selecteren van fondsenhuizen prefereren wij partijen die actief aandeelhouderswaarde beschermen en verbeteren door middel van engagement, proxy voting en pleitbezorging. Als er wordt gesproken over duurzaamheid, dan wordt doorgaans de afkorting ESG gebruikt. Dit staat voor Environmental, Social en Governance. Environmental (E) staat voor milieu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klimaatverandering, CO2-uitstoot, afvalverwerking en watergebruik.
  2. Social (S) staat voor maatschappij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkomstandigheden, mensenrechten en toegang tot zorg.
  3. Governance (G) staat voor ondernemingsbestuur. Dit gaat over zaken als diversiteit in het bestuur, beloningsbeleid, naleving van wet- en regelgeving en aandeelhoudersbescherming.Duurzaamheidsvoorkeuren.

Jouw duurzaamheidsvoorkeuren kunnen worden ingevuld door middel van drie typen beleggingen:

  1.  Ecologische duurzame beleggingen: dit zijn beleggingen in bedrijven die helpen bij het tegengaan van klimaatverandering en voldoen aan door de wetgever vastgestelde strenge criteria;
  2. Duurzame beleggingen: dit zijn beleggingen in bedrijven die helpen bij het bereiken van een milieudoelstelling of een sociale doelstelling, in combinatie met goed ondernemingsbestuur (zoals integer gedrag, hoog niveau van transparantie en verantwoording);
  3. Beleggingen die negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren meewegen.

Het onderscheid tussen die drie typen beleggingen lichten we hieronder nader toe. Het onderscheid geldt overigens zowel voor directe beleggingen als indirecte beleggingen (via beleggingsfondsen).

Ecologisch duurzame beleggingen

Dit zijn beleggingen in bedrijven die helpen bij het tegengaan van klimaatverandering of het beperken van de gevolgen ervan. Of een bedrijf ecologisch duurzame activiteiten heeft, wordt bepaald door de EU taxonomie regelgeving. Dit is een Europees classificatiesysteem op basis waarvan vastgesteld kan worden of een belegging al dan niet bijdraagt aan een beter milieu. De EU taxonomie bevat strenge criteria ten aanzien van datgene waaraan een bedrijfsonderdeel of productielijn moet voldoen om als ecologisch duurzaam te kunnen worden aangemerkt. Op het moment dat een bedrijf aan de eisen van de EU taxonomie voldoet, dan mag een belegging in dat bedrijf meetellen als een ecologische duurzame belegging.
Bijvoorbeeld: de bouw van een windmolenpark in een beschermd natuurgebied draagt bij aan het oplossen van het klimaatprobleem. Maar dit veroorzaakt ook schade aan de natuur en zal dus niet aan alle eisen van de EU taxonomie voldoen. Dit windmolenpark zal om die reden niet classificeren als ecologisch duurzaam.
Bijvoorbeeld: een kledingmerk, bijvoorbeeld Adidas, maakt in één van haar productielijnen uitsluitend gebruik van gerecycled plastic. We nemen aan dat deze productielijn volledig voldoet aan alle taxonomie criteria. Naast deze productielijn kent Adidas nog andere bedrijfsonderdelen die niet aan de taxonomie criteria voldoen. Een belegging in een aandeel Adidas zal daardoor slechts gedeeltelijk worden beschouwd als ecologisch duurzaam.

Duurzame beleggingen

Het begrip duurzame belegging wordt beschreven in de SFDR regelgeving (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Dit is Europese regelgeving die voorschrijft op welke wijze financiële instellingen beleggers moeten informeren over duurzaamheid. Een belegging kan slechts duurzaam worden genoemd, als het bedrijf waarin belegd wordt een concrete doelstelling nastreeft op het gebied van milieu (E) of maatschappij (S) en daarnaast ook voldoet aan de criteria voor goed ondernemingsbestuur (G). Ook hier geldt, dat met het bijdragen aan bijvoorbeeld een milieudoelstelling niet ten koste mag gaan aan andere E en S doelstellingen.
Bijvoorbeeld: als het windmolenpark wordt gebouwd door arbeiders, die onder slechte arbeidsomstandigheden moeten werken en leven, dan zal de belegging niet als duurzaam beschouwd kunnen worden.

Beleggingen die negatieve gevolgen op duurzaamheidsfactoren meewegen

Dit zijn beleggingen waarbij rekening wordt gehouden met de belangrijkste nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren hebben betrekking op een breed scala aan ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken. Denk bijvoorbeeld aan de eerbiediging van mensenrechten of het behoud van biodiversiteit. Deze belangrijkste nadelige effecten worden ook wel de Principal Adverse Impacts (PAI’s) genoemd. Elk bedrijf heeft een impact op het milieu (E) en de maatschappij (S). Deze impact kan positief of negatief zijn.

Bijvoorbeeld: een olieconcern dat investeert in fossiele brandstof. Het negatieve effect van een belegging in dit bedrijf is verhoogde CO2- uitstoot. Zou het olieconcern investeren in een windmolenpark in plaats van fossiele brandstof, dan zou de negatieve impact van de belegging op het milieu lager uitpakken. Het meewegen van dergelijke negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren gebeurt veelal kwalitatief, bijvoorbeeld door uitsluiting of door engagement. Uitsluiting betekent dat bedrijven worden uitgesloten als belegging op basis van duurzaamheidskarakteristieken, bijvoorbeeld beleggingen in tabak, wapens of bont.

Engagement wordt gezien als een langdurige actieve dialoog tussen beleggers en het bedrijf waarin wordt belegd. Deze actieve dialoog biedt beleggers de mogelijkheid om de mogelijke duurzaamheidsrisico’s en -kansen te bespreken met deze bedrijven. Dit kan plaatsvinden in samenwerkingsverband, om zo meer impact te hebben. Voorbeelden hiervan zijn Eumedion en Climate Action 100+. Het is ook mogelijk om de PAI’s op een kwantitatieve manier mee te nemen. In dat geval wordt gebruik gemaakt van zogenaamde PAI-indicatoren. Een PAI-indicator berekent de impact van een belegging op de milieu, sociale en governance (ESG) factoren. Denk aan CO2-uitstoot, blootstelling aan fossiele brandstoffen, water en afval (E), zorgvuldigheid op gebied van mensenrechten of genderdiversiteit (S), blootstelling aan corruptie, omkoping of andere schandalen (G).

Beantwoording vragen duurzaamheidsvoorkeuren

Na deze uitleg over duurzaamheidsvoorkeuren dien je voor jezelf na te gaan of je een voorkeur hebt in het beleggen in één of meerdere van deze typen beleggingen. Mocht je een voorkeur hebben, dan dien je eveneens na te denken over het gedeelte van jouw portefeuille dat je op die manier wilt beleggen.

Als je nog meer wenst te lezen, verwijzen we graag naar ons document EBI Capital- Beleggingsbeleid Duurzaamheid

Nadat we je duurzaamheidsvoorkeuren in kaart hebben gebracht, bekijken we welk vermogensbeheerproduct het beste bij je past.

Vul hier jouw duurzaamheidsvoorkeuren in

Stap 1 van 2