Vanguard Research: Megatrends The economics of a graying world

jan 29, 2020

Samenvatting

Vanguard Research: Megatrends The economics of a graying world

Vanguard

Het onderzoeksteam van Vanguard onderzocht de problematiek van een vergrijzende bevolking in hun paper “The Economics of a Graying World”. Hieronder volgt een samenvatting van hun belangrijkste conclusies:

  • Demografie is slechts één factor die de economische groei beïnvloedt. Andere zijn de arbeidsparticipatie en de productiviteit.
  • De ontwikkelde markten die een stijgende afhankelijkheidsratio zullen hebben, hebben ook meer dienstgerichte economieën, die banen hebben die meer accommoderend zijn dan fysiek intensieve productiegerichte economieën. Dat zou de arbeidsparticipatie kunnen verhogen. Een andere positieve bijdrage aan de arbeidsparticipatie zou kunnen zijn dat men zich zorgen maakt over het vermogen van door de overheid gefinancierde programma’s om aan hun verplichtingen te voldoen.
  • De demografische ontwikkelingen zullen een neutraal tot negatief effect hebben op de groei van het BBP op lange termijn door een lagere bevolkingsgroei en een lagere arbeidsparticipatie. Deze neerwaartse druk kan worden gecompenseerd door de hogere productiviteitsgroei die nodig is voor een krimpend aantal werknemers om een groeiend aantal gepensioneerden te ondersteunen. Per saldo zal het totale effect gering zijn, aangezien de demografische veranderingen slechts een indirect en gering effect hebben op de productiviteitsgroei, die de belangrijkste motor van de economische groei is.
  • De consumptie als percentage van het piekinkomen blijft gedurende het hele leven relatief soepel.
  • Tekorten in het pensioensparen en een verhoging van de pensioenleeftijd kunnen ertoe leiden dat 65-plussers tot ver in de traditionele netto-bestedingsjaren blijven sparen.
  • Hoewel de demografie een neerwaartse druk kan uitoefenen op de risicovrije rente, zijn de risicopremies niet duidelijk gekoppeld aan de demografische veranderingen. Dit is in overeenstemming met de conclusies van Carlos Carvalho, Andrea Ferrero en Fernanda Nechio, de auteurs van het document “Demographics and Real Interest Rates” van april 2016: Inspectie van het mechanisme. Zij vonden dat het belangrijkste kanaal waarlangs de demografie de reële rente beïnvloedt, de stijging van de levensverwachting is. De reden hiervoor is dat individuen in alle fasen van hun levenscyclus meer sparen om de consumptie over een langere tijdshorizon te financieren. Dat wordt echter tot op zekere hoogte gecompenseerd door de verhoging van de pensioenleeftijd in pensioenprogramma’s en door langer door te werken na de pensioengerechtigde leeftijd.  Zij concludeerden dat een daling van het groeitempo van de bevolking twee tegengestelde effecten heeft op de reële rente. Enerzijds leidt een lagere bevolkingsgroei tot een hogere verhouding tussen kapitaal en arbeid, waardoor het marginale kapitaalproduct wordt gedrukt. Dit “aanbodseffect” heeft veel weg van een permanente vertraging van de productiviteitsgroei, waardoor de reële rente daalt. Anderzijds leidt een lagere bevolkingsgroei uiteindelijk tot een hogere afhankelijkheidsratio. Omdat gepensioneerden minder geneigd zijn om te sparen, heeft deze verandering in de samenstelling van de bevolking veel weg van een “vraageffect” dat de totale consumptie opdrijft en een opwaartse druk uitoefent op de reële evenwichtsrente.
  • Een afnemende verhouding tussen het aantal afhankelijke personen en het aantal werknemers, zoals die zich voordoet wanneer de bevolking ouder wordt, leidt tot meer concurrentie voor gekwalificeerde werknemers. Werknemers die nog steeds deel uitmaken van de beroepsbevolking realiseren zich een grotere onderhandelingspositie met betrekking tot de lonen en het beleid. Naarmate de arbeidskosten stijgen, zullen bedrijven worden gestimuleerd om te investeren in productiviteitsverhogende projecten om meer productie per werknemer te realiseren. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat dit het geval is in landen met een stijgende afhankelijkheidsratio’s, waarbij een snellere invoering van automatisering wordt geconstateerd die de negatieve effecten van de demografie meer dan compenseert.
  • Geconfronteerd met lagere vruchtbaarheidscijfers zouden de ontwikkelde markten beleidswijzigingen kunnen doorvoeren om de migratie te vergroten en de economische groei te ondersteunen via een hogere bevolkingsgroei.
  • Er bestaat geen statistisch verband tussen het percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder en het reële rendement van aandelen.
  • Diversificatie is het beste antwoord van beleggers op de veranderende demografische ontwikkelingen. Helaas tonen veel beleggers nog steeds een aanzienlijke vooringenomenheid in hun portefeuilletoewijzing.

Toevoeging EBI Capital

Een goedkope, wereldwijd gediversifieerde portefeuille biedt de beste kans op beleggingssucces door blootstelling aan uiteenlopende groei- en demografische vooruitzichten. De globalisering van de financiële markten die de afgelopen 40 jaar heeft plaatsgevonden, heeft het potentiële risico van de demografische ontwikkelingen in een bepaald land verminderd. De aandelen en vaste activa van een regio worden nu beïnvloed door wereldwijde vraag- en aanbodfactoren, waardoor de effecten van lokale veranderingen in de demografie worden beperkt.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!