Gun je fondsbeheerder vooral een lange vakantie!

mei 9, 2023

Samenvatting

  • Onderzoek van Morningstar toont aan dat actief beheer geen extra waarde oplevert;
  • Sterker nog: de rendements – risico relatie verslechtert;
  • Conclusie: Handel zo min mogelijk.

Veel beleggers hebben de overtuiging dat – hoog opgeleide – financiële professionals in staat zouden moeten zijn om hun kennis en ervaring aan te wenden om betere rendementen te realiseren. Dat is een belangrijke reden om te kiezen voor een actief beheerd beleggingsfonds. En reken er maar op dat binnen deze actief beheerde beleggingsfondsen volop wordt gehandeld, met als doel om ‘de markt te verslaan’. Recent onderzoek van Morningstar toont aan dat al die handel beleggers geen toegevoegde waarde biedt. Sterker nog, beleggers zijn beter af als hun fondsbeheerder zo lang mogelijk op vakantie zou gaan.

Het onderzoek

Op 31 maart 2013 heeft Morningstar een lijst samengesteld van alle aandelen die zich in de portefeuilles bevonden van actief beheerde Amerikaanse beleggingsfondsen. De studie omvatte meer dan 400 verschillende fondsen die op die datum bijna $ 2 biljoen aan beleggingen bezaten. De beleggingen waren verdeeld over duizenden aandelen, waarvan Morningstar de werkelijke waarden heeft geregistreerd. Ze noemen dit de “Do Nothing Active Portfolio”.

Om de waarde van de Do Nothing Active Portefeuille aan het eind van een maand te berekenen, hebben ze de waarde van de afzonderlijke holdings bij elkaar opgeteld. Vervolgens hebben ze de maandelijkse rendementen afgeleid door de eindwaarde van een maand te vergelijken met die van de voorgaande maand.

Toen Morningstar eenmaal de maandelijkse rendementen van de Do Nothing Active Portfolio hadden berekend, vergeleken ze die met de werkelijke rendementen vóór belastingen van de fondsen, waarvan ze veronderstelden dat ze waren gekocht in verhouding tot hun omvang (dat wil zeggen, hun netto activa) per 31 maart 2013, en aangehouden tot het einde van de periode van 10 jaar.

Het verschil tussen het hypothetische rendement van de statische portefeuille en het werkelijke rendement van de fondsen zou de waarde benaderen die de actieve beheerders van de fondsen hebben toegevoegd aan, of afgetrokken van, het rendement door onderweg in aandelen te handelen. Aangezien actieve beheerders elk jaar voor triljoenen dollars aan aandelen kopen en verkopen, zijn de voordelen van deze transacties voor beleggers geen triviale zaak.

Bevindingen

Morningstar stelde vast dat de Do Nothing Active-portefeuille bijna hetzelfde rendement zou hebben behaald als de werkelijke gerealiseerde rendement van alle beleggingsfondsen samen. De Do Nothing Active Portefeuille behaalde 12,0% per jaar over de 10 jaar eindigend op 31 maart 2023, terwijl de werkelijke fondsen een jaarlijks bruto rendement van 12,1% behaalden. Volgens deze maatstaf voegden de handelsbeslissingen van de actieve fondsbeheerders weinig waarde toe vóór vergoedingen.

Omdat de Do Nothing Active Portfolio minder volatiel zou zijn geweest dan de werkelijke fondsen, zou hij bovendien een hogere Sharpe ratio hebben verdiend dan de werkelijke fondsen en een positief capital asset pricing model alfa hebben gegenereerd (ten opzichte van een aangepaste gemengde benchmark). De werkelijke actieve fondsen waren daarentegen niet in staat een positief alfa te genereren. Volgens deze maatstaven heeft de handelsactiviteit van de werkelijke fondsen waarde onttrokken, en dat is vóór de kosten.

Waarom niets doen werkte?

Waarom deed de Do Nothing Active Portfolio het zo goed? Het lijkt grotendeels neer te komen op twee factoren: 1) De Do Nothing Active Portefeuille gaf zijn winnaars de ruimte om te rennen, en dat deden ze; en 2) de Do Nothing Active Portefeuille hield extra contanten aan, wat als een schokdemper werkte en de rit afvlakte.

Hier is een tijdsverloop van de weging van de Do Nothing Active Portfolio in wat uiteindelijk zijn grootste holdings werden op 31 maart 2023: Apple, Microsoft MSFT, Alphabet GOOG, Amazon en Home Depot. Gemiddeld namen deze ondernemingen ongeveer 13% van het gewicht van de hypothetische portefeuille in beslag gedurende de periode van 10 jaar, oplopend tot meer dan 18% aan het einde van de periode. Hun totale gewicht verdrievoudigde ruwweg van begin tot eind, en dat alles dankzij de koersstijging.

Hoewel de actief beheerde beleggingsfondsen tegen het einde van de periode van 10 jaar uiteindelijk een vergelijkbare weging in deze namen zouden hebben gekregen, hebben ze niet zoveel van de stijging van de aandelen meegekregen als de Do Nothing Active Portefeuille. Dat komt omdat velen hun belang pas verhoogden nadat de aandelen al waren gestegen, waardoor ze de winst van de Do Nothing Active Portfolio volledig misliepen.

De tweede variabele is de inleg in contanten van de Do Nothing Active Portefeuille. Hoewel het identiek zou zijn geweest aan de werkelijke totale cashweging van de actief beheerde beleggingsfondsen aan het begin van de periode van 10 jaar, groeide het in de loop van de tijd, als gevolg van het schrappen van namen die werden overgenomen, waarbij de cashopbrengst werd toegevoegd aan de cashstapel. (Dividenden verklaren dit niet, aangezien het maandelijkse rendement van elk aandeel is afgeleid op basis van herbelegging van eventuele dividenden). Gemiddeld hield de Do Nothing Active Portefeuille ongeveer 8,5% van de activa in contanten over de periode van 10 jaar, meer dan het dubbele van het gemiddelde belang van de actief beheerde beleggingsfondsen over die periode.

Hoewel dit in de goede tijden ontegenzeggelijk het rendement van de Do Nothing Active Portfolio drukte (omdat Morningstar ervan uitging dat cash en eventuele obligaties niets opleverden), zorgde het voor de nodige ballast in slechte tijden zoals begin 2020 en vorig jaar.

Conclusie

Hoewel actief beheerde beleggingsfondsen in de periode van 10 jaar die eindigde op 31 maart 2023 vele duizenden transacties verrichtten ter waarde van triljoenen dollars, hebben die transacties geen significante voordelen opgeleverd voor beleggers. De werkelijke rendementen van de fondsen waren bijna identiek aan wat ze zouden zijn geweest als die managers helemaal geen transacties hadden gedaan en waren zelfs slechter na correctie voor risico. En dat was vóór aftrek van vergoedingen. Als de kaspositie van de Do Nothing Active Portfolio zouden zijn belegd, dan zou de portefeuille het nog beter gedaan hebben.

De bevindingen van Morningstar bevestigen de vele onderzoeken die op dit gebied zijn gehouden. De beleggingsbeslissingen van professionele fondsbeheerders leveren beleggers geen toegevoegde waarde op. Het is weer een argument voor beleggers om juist te kiezen voor evidence based indexbeleggen.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!

Disclaimer

Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Dit artikel is een vrije vertaling van: 

https://www.morningstar.com/articles/1153826/how-can-active-stock-managers-improve-their-funds-performance-by-taking-a-vacationa-long-one